ZUGLÓI BENEDEK ELEK EGYMI
1146 Budapest, Álmos Vezér útja 46.

VÁLTOZZ A VILÁGGAL
HEFOP 2.1.6. projekt
 
MODELLEK - MESEHÁZ OVODA - MOZGÁSKOTTA MODELL..: Foglalkozási tervek
MESEHÁZ ÓVODA

MOZGÁSKOTTA MODELL
(HEFOP/2. 1. 6. "Változz a világgal..." projekt)


A Mozgáskotta módszer rövid bemutatása


A Mozgáskotta módszer jelentősége:
 • Mozgásos tevékenységbe integráltan, komplex módon jelennek meg a különböző fejlesztési területek.
 • A széleskörű játékos fejlesztési formák megteremtik annak lehetőségét, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, ami további motivációs bázisul szolgál.

 • A program újszerűsége:
  Eredményesen használható - sajátos eszközrendszert teremtett a mozgás és személyiség fejlesztés óvodai nevelésbe ágyazható tevékenységeinek – építve az óvodapedagógusok szakmai kreativitására.
  A Mozgáskotta módszer jól beilleszthető a különböző óvodák mindennapjaiba.

  A Mozgáskotta módszer alkalmazása az óvodában:

  A mozgáskotta módszer bevezetése már kiscsoportos korban megkezdődik.
  A marokzsákok, fejpántok, a jelszalagok és a hasonló színű kottalapok segítségével a színek és az alakok felismerését az emlékezet és a figyelem fejlesztését a gyermekek ismereteinek, képességeinek megfelelően különböző nehézségű és célú, a gyermekek számára élvezetes játékokkal biztosíthatjuk.
  Ezen időszak fontos feladata a mozgásos motiváció és az eszközkészlet összekapcsolása. Az egyszerű feladatok megoldásában sokszor így is hibák csúsznak.
  A módszer lényegéhez tartozik, hogy a feladatmegoldásoknak döntően sikereseknek kell lenniük. A hibák kijavítását és módszereit óvatosan, csak a személyiség szintű ösztönző szabályozás egyénenkénti megtartása mellett tartjuk hosszútávon hatékonynak.

  Középső csoportosoknál rövid ismétlések után a megismert szimbólumokból előbb egyszerűbb, csupán néhány jelet tartalmazó síkban rögzített kar-láb feladatokat készítünk. A mozgás szimbólumoknak (mint mozgásvezérlő utasításoknak) megfelelően magukon a kottalapokon történik, míg a felső végtag helyzetét az adott lábjel mellé helyezett kar szimbólum határozza meg. Az alsó és felső végtagok egy ütemre történő tudatos mozgatása komoly feladat elé állítja a gyermekeket, ezért a gyakorlatok összeállításánál óvatosnak kell lennünk.

  Nagycsoportos korra a számolási készség fejlődésével az eddig megismert térbeli mozgásszerkezet kiegészül a mozgások időbeli jegyeivel.
  A lábjeleken elhelyezett pontok vagy manók az ismétlések számát, vagy az adott ütembeli testhelyzet kitartását jelölik. A karjelek között eddig joker szerepű cintányérozó bohócfigura új értelmet nyer a zenei ütemhangsúlyok jelölésével.
  Az időbeli mozgásjegyek bevezetése a számolással és az egyenletes lüktetés megismerésével párhuzamosan a pontok megszámolásával, majd a „mennyiségek” felismerésével kezdődik.

  A lekottázott egyszerű lábjeleken előbb sétálással szóban, majd megállással, mellélépéssel, szóban, tapssal, dobogással később egyszerre végrehajtott kar-lábmozgással tudatosítjuk a pontok jelentését. Rövid gyakorlással már szökdeléssel is végrehajthatjuk a feladatokat. Igen élvezetessé teszi a gyakorlást az egyszerű hangszerek (dobok, cintányérok, csattogók stb.) alkalmazása.
  Az időbeli jegyek értelmezésének jártasság szintű megismerése után már bonyolult, térben megvalósítandó kar-láb feladatokat is összeállíthatunk.
  A legügyesebb gyermekek képesek az egyszerűbb ütem hangsúlyok felismerésére és alkalmazására is. Az időbeli jegyek alkalmazásának későbbi szakaszában már több gyermek időben rendezett együttműködését igénylő feladatokkal is próbálkozhatunk.

  A Mozgáskotta módszer alkalmazásával segítjük a vizuálisan megjelenő (később az érzékeléstől függetlenül emlékezetből is felidézhető) gondolati mozgásminták tudatos megvalósítási képességének fokozatos kialakulását, a figyelem, az emlékezet az ideomotoros funkciók fejlesztését, más nevelési területeken szerzett ismeretek mozgásos gyakorlását, alkalmazását, a fizikai képességek optimális kibontakoztatását.
  A módszer eredményeként a pozitív transzfer hatása miatt más mozgások – olykor az egészség megőrzését, megszilárdítását segítő mozgások – mint pl. az úszás kisgyermekkori megtanulási esélye jelentősen növekszik.

  Mozgáskotta módszer beillesztése a Meseház Óvoda Nevelési Programjába

  A Meseház Óvodai Programban valljuk, hogy minden mozgásos tevékenység a kisgyermek számára a világ megismerésének forrása és színtere, egészséges fejlődésének alapja. Erre építkezik óvodai nevelésünk. Rugalmas napirendünkben megnövekedett idő áll rendelkezésre a szabad mozgásra. Kiemelt fontosságú nevelőmunkánkban a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgástapasztalatok bővítése, minél több gyakorlási lehetőség biztosításával a testi képességek fejlesztése. Igyekszünk kihasználni a mozgásban lévő fejlesztési lehetőségeket, valamint minél többoldalú élményt biztosítani.

  Ehhez választottuk a Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta módszert és eszközrendszert. A Mozgáskotta módszer nem csupán a mozgások térbeli és időbeli szerkezetére és a teljesítményre koncentrál, hanem a mozgásos tevékenységet megvalósító személyiség komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal szerepel, mint maga a konkrét mozgásteljesítmény.
  A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolkodás az emlékezet legalább akkora jelentőséggel bírnak, mint maga a kivitel.
  A gyermekek érzelmeihez, képzeletvilágához közelálló eszközeivel élvezetes és hasznos fejlesztési alternatívát kínál olyan gyermekeknek is, akik a megszokott teljesítményközpontú mozgásoktatásban kevésbé jeleskednek, esetleg elfordulnak attól. A Mozgáskotta módszer eredményeként az új mozgások tanulása a pozitív transzfer hatása miatt eredményesebbé válik, a folyamatos sikerélmény a gyermekeket újabb és újabb mozgásos cselekvésre ösztönzi.

  A Mozgáskotta módszert hatékony segítségnek tartjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek célzott fejlesztésében, mert a módszer pszichológiai megközelítése szerint alkalmas a meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek kibontakoztatására, differenciált fejlesztésére.

  A Mozgáskotta módszer mindennapjainkba történő bevezetése:

 • A Mozgáskotta módszer eszközeinek felajánlása a szabad játékidőben, kötetlen formában alkalmazva, a gyermekek fantáziájára bízva, segíti a kreatív gondolkodás, szabálytudat alakulását, az együttjátszással támogatja a szocializációs folyamatokat. Az óvodapedagógusoknak a szabad játékidőben az eszközrendszer azon elemeit (marokzsákok, kottalapok) javasoljuk csoportszobában való használatra, amelyek mozgathatóságuk, méreteik szempontjából megfelelnek a szobák adottságainak, balesetveszélyt nem okoznak.
 • Testnevelési foglakozásokon a csoportos óvodapedagógus irányításával lehetőség nyílik az egyéb kiegészítők (zsámolyok, gerendák, csuklópántok…stb) megismerésére és használatára.
  Az eszközrendszer céltudatos, tervszerű használata során a gyermekek korcsoportokra bontva heti egy alkalommal irányított foglalkozáson vesznek részt. A korcsoportok a gyermekek egyéni képességeinek és fejlettségi szintjének megfelelően átjárhatók, ami segíti a pszichés funkciók és fizikai képességek egyéni harmóniáját, a pozitív érzelmek átélésével a mozgásos aktivitás kialakulását.

 • Az Egressy úti tagóvodánkban minden gyermek részt vesz a foglalkozásokon, míg az Őrnagy utcában korcsoportonként egyszerre 15-20 fő tervszerű fejlesztését tudjuk megoldani.  Foglalkoztatási tervek

  - Kiscsoport 1.1
  - Kiscsoport 1.2
  - Kiscsoport 1.3
  - Közepes csoport 2.1
  - Közepes csoport 2.2
  - Közepes csoport 2.3
  - Nagycsoport 3.1
  - Nagycsoport 3.2  Nyitólap Intézmények Feladat-bank Dokumentumtár Kapcsolat Designed by MONGOUSE